eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Predaj bytových priestorov obce

Popis služby: Samosprávy sú vlastníkmi alebo správcami nehnuteľného majetku – bytov. Riadia proces predaja nehnuteľného majetku – bytov v majetku, ktoré ako vlastníci predávať v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia a zákona 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Vlastníkom bytov sú samosprávy podľa údajov z katastra.

Nájomca môže požiadat o odkúpenie obecného nájomného bytu, ktorý má v prenájme. O odkúpenie môže požiadať elektronickým formulárom. Nájomca musí priložiť doklady uvedené vo formulári. 

V prípade predaja inému žiadateľovi ako je nájomca postupuje sa:

Vlastník má právo rozhodnúť sa či predať alebo nepredať voľný byt. Ak sa predáva byt bez nájomcu postupuje sa ako pri predaji voľného bytu.

Postupuje sa VOS, VOS s prvkami elektronickej aukcie alebo dražbou.

VOS. zastupiteľstvo schvaľuje podmienky. Ak je súčasťou podmienok, že konečný predaj odsúhlasí zastupiteľstvo, vtedy zastupiteľstvo rokuje a odsúhlasuje výsledky VOS. 

Elektronické aukcie (VOS). 

Komu je služba určená: Občan
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu odkúpenia bytových priestorov mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť nájomcu (občana) o odkúpenie nájomného bytu.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017