eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku

Popis služby: Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku upravuje zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (ďalej len "zákon"). Postup pri zmene druhu pozemku je definovaný v §§ 9 až 10 zákona. Pri zmene druhu pozemku orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (správny orgán) – príslušný pozemkový a lesný odbor vydáva na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa pozemku rozhodnutie, resp. záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku.

Na vydanie takéhoto rozhodnutia, resp. záväzného stanoviska sú potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, stanovisko vlastníka a užívateľa a údaje o pozemku podľa katastra. Toto stanovisko sa vydáva iba v prípade, ak užívateľ pozemku, ktorého  vlastníkom alebo spoluvlastníkom je mesto, žiada o takúto zmenu.

Samospráva vydáva stanovisko k zmene druhu pozemku v týchto prípadoch:

  1. ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok, správny orgán vydáva rozhodnutie / § 9 ods. 1  zákona /

  2. ak ide o zmenu jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh  pozemku, správny orgán vydáva záväzné stanovisko / § 9 ods. 3 písm. a)  zákona /

  3. ak ide o zmenu nepoľnohospodárskeho druhu pozemku, okrem lesného pozemku, na poľnohospodársky druh pozemku, správny orgán vydáva záväzné stanovisko / § 9 ods. 3 písm. b) zákona /

  4. ak je pochybnosť o tom, či pozemok je, alebo nie je poľnohospodárskou pôdou, správny orgán vydáva rozhodnutie / § 10 ods. 1, ods. 2  zákona /
  • pozemky, ktoré vplyvom prírodných procesov zmenili vlastnosti a charakter pôdneho profilu tak, že zodpovedajú charakteru nepoľnohospodárskej pôdy ( rokliny, výmole, vysoké medze, s krovinami alebo s kamením, plochy zanesené štrkom riek, slatiny, plochy trvalo zamokrené alebo porastené rašelinovým machom ), ale sú v katastri evidované ako poľnohospodárske pozemky - / § 10 ods. 2 pís. a) zákona /
  • pozemky, ktoré vplyvom prírodných procesov zmenili vlastnosti a charakter pôdneho profilu tak, že zodpovedajú charakteru poľnohospodárskej pôdy, ale sú v katastri evidované ako ostatná plocha, vodná plocha alebo zastavaná plocha a nádvorie / § 10 ods. 2 pís. b) zákona / 
  • pozemky, ktoré sú dlhodobo zalesnené a sú vhodné na preradenie do lesného pôdneho fondu / § 10 ods. 2 pís. c) zákona /

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu vydávania stanoviska o zmene druhu pozemku.

Spôsob použitia služby: Elektronický formulár sprostredkuje vyplnenie potrebných údajov do formy žiadosti o vydanie stanoviska o zmene druhu pozemku.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017