eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Popis služby: Samosprávy zriaďujú zariadenia sociálnych služieb. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou po celý rok. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová forma len na určitý čas, najviac na tri mesiace kalendárneho roka. V dennom stacionári ambulantná forma len na určitý čas počas dňa.

Služba je poskytovaná v zariadení pre seniorov:

  •     fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, pričom jej stupeň odkázanosti je najmenej IV
  •     fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu posúdenia odkázanosti a poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017