eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o sociálnych službách v obci

Samosprávy  poskytujú sociálne služby najmä svojim obyvateľom . Sociálne služby poskytujú priamo prostredníctvom svojich úradov alebo organizácií sociálnych služieb.

Pôsobnosť samosprávy mesta je upravená najmä zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Zákon o sociálnych službách kompetenčne vymedzuje pre samospráve úlohy, ktoré je Obec povinná vykonávať. 

 


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017