eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Popis služby: Trhové miesto zriaďuje obec alebo iná osoba, ktorej obec vydala povolenie na zriadenie trhového miesta. Predajca výrobkov a poskytovateľ služieb musí byť držiteľom povolenia na predaj a poskytovanie služieb, ktoré mu vydá obec. Základom je požiadať o vydanie povolenia, k žiadosti pripojiť požadované prílohy a splniť zákonom stanovené podmienky.

Na trhových miestach môže na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:

- osoba oprávnená na podnikanie,
- osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody, pričom táto musí preukázať vlastníctvo, nájom alebo obdobný vzťah k pozemku, kde túto činnosť vykonáva,
- osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve.

Na trhovisku, tržnici alebo príležitostnom trhu je predajca výrobkov a poskytovateľ služby povinný dodržiavať trhový poriadok a riadiť sa podmienkami, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať. Zároveň musí rešpektovať zákaz predaja niektorých druhov tovaru (napr. pyrotechniky, tabakových výrobkov, liehovín, destilátov, liekov, autosúčiastok, chránených živočíchov a rastlín).

Predávajúci musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Obmedzenia platia na potraviny a spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, hračky a športové potreby. Nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva dozor Slovenská obchodná inšpekcia, orgány úradnej kontroly potravín a obce. Za porušenie povinností môže orgán dozoru uložiť pokutu až do výšky 17 000 EUR a pri opakovanom alebo hrubom porušení môže obec zrušiť povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste. V rámci ochrany zdravia obyvateľstva, ochrany bezpečnosti a boja proti nelegálnej činnosti, kontroly vykonáva aj finančná správa. Colníci sa zameriavajú na kontrolu uplatňovania colných a daňových predpisov a tiež na dodržiavanie zákonov v oblasti ochrany spotrebiteľa, porušovania práv duševného vlastníctva, používania elektronických registračných pokladníc. Kontrolujú tiež uplatňovanie predpisov na tovary podliehajúce spotrebným daniam, hlavne alkoholické nápoje a tabakové výrobky.

Komu je služba určená: Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre udelenie povolenia na na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho konania.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017