eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Povoľovanie ambulantného predaja

Popis služby: Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.

Ambulantný predaj mimo trhovísk a povolených trhových miest je zakázaný. Na základe povolenia vydaného príslušnou obcou alebo mestom na území, ktorej sa ambulantne budú predávať:

 • ovocie a zelenina, sušené ovocie
 • knihy, denná a periodická tlač
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
 • kvetiny
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
 • balená zmrzlina
 • pukance
 • cukrová vata
 • oblátky
 • cukrovinky

Požadované doklady k žiadosti:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste a na ambulantný predaj alebo na príležitostnom trhu (tlačivo)
 • Živnostenský list / výpis z obchodného registra, resp.  potvrdenie obce o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, súhlas prenajímateľa
 • Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - v prípade predaja potravinárskych výrobkov
 • U samostatne hospodáriaceho roľníka zo zahraničia – doklad o zaregistrovaní z príslušného Daňového úradu
   

Komu je služba určená: Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu povoľovania ambulantného predaja na území mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho procesu.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017