eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Novinky a informačný servis (Aktuality)

Povinnosť obcí poskytovať primeraným spôsobom informácie o svojej činnosti vyplýva z ústavy.

Obec zverejňuje informácie o svojej činnosti individuálne sprístupňuje informácií na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb. Obce niektoré informácie povinne zverejňujú aktívne. Zverejňovaním informácie sa rozumie taký spôsob, ktorý každému umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať. Môže ísť o zverejnenie na webstránke/portáli obce, na jej úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, v tlači a podobne. 

Obce takýmto spôsobom zverejňujú všetky informácie o svojej činnosti okrem tých, na ktorých sa vzťahuje niektorý z dôvodov obmedzenia prístupu k informáciám. Niektoré typy informácií však obce takýmto spôsobom zverejňovať musia na v zmysle zákonom definovaných povinností. Povinne zverejňovanými informáciami sú najmä:

- informácie týkajúce sa spôsobu a postupu sprístupňovania informácií na žiadosť,
- informácie týkajúce sa činnosti obecného zastupiteľstva,
- zmluvy, objednávky a faktúry okrem zákonom stanovených výnimiek,
- návrhy všeobecne záväzných nariadení,
- návrh rozpočtu obce a záverečného účtu obce,
- oznámenie o vyhlásení miestneho referenda,
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra,
- zámer obce predať svoj majetok a zámer obce predať svoj majetok priamym predajom,
- informácie o správnom konaní vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to stanovuje osobitný zákon,
- a iné

Obec zverejnením čo najväčšieho objem informácií o svojej činnosti predíde viacerým rizikám ako je tlak verejnosti na poskytovanie informácií. U mnohých individuálnych žiadostiach o poskytnutie informácií vie žiadateľa odkázať na verejne dostupnú informáciu na svojich komunikačných kanáloch.


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017