eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie

Popis služby: Z dôvodu zabránenia nadmerného a opakujúceho sa rozkopávania verejných priestranstiev, je potrebné realizáciu plánovaných rozkopávok najmä pri opravách, rekonštrukciách a výstavbe nových vedení inžinierskych sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na plánované a pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, úpravy plôch zelene a podobne.
Akékoľvek podnety týkajúce sa oblasti správy ciest môže ktorýkoľvek občan nahlásiť na obecný / mestský úrad, oddelenie cestného hospodárstva.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu vydávania rozhodnutia o uzávierke miestnej komunikácie, resp. rozhodnutia o zamietnutí uzávierky miestnej komunikácie

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť na uzávierku miestnej komunikácie.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 05.02.2020