eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Podávanie mesačných prehľadov k dani za ubytovanie

Popis služby: Daň za ubytovanie vyberá od každého ubytovaného prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý je povinný podľa VZN túto daň 1x mesačne / štvrťročne / ročne odviesť správcovi dane - obci. Platiteľom dane za ubytovanie je ubytovaná osoba.

Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný viesť knihu ubytovaných hostí alebo elektronicky spracovanú evidenciu, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a)   meno, priezvisko a dátum narodenia daňovníka,a

b)   číslo  občianskeho  preukazu  alebo  cestovného dokladu  a miesto trvalého pobytu ubytovaného,

c)   deň príchodu a deň odchodu ubytovaného (počet prenocovaní),

d)   dôvod oslobodenia od dane za ubytovanie v prípade, ak ide o osobu oslobodenú od platenia dane

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia  je ďalej povinný:

a)   predkladať správcovi dane v termíne uvedenom vo VZN za predchádzajúce obdobie hlásenie o vybratej dani za ubytovanie vrátane mesačného/kvartálneho/ročného vyúčtovania dane vybratej za predchádzajúce obdobie,

b)   odviesť vybratú daň za ubytovanie na účet správcu dane alebo v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúce obdobie,

c)   podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predložiť požadované doklady,

d)  vydať potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí identifikačné údaje ubytovaného, počet osôb, počet prenocovaní, dátum od kedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane,

e)  viesť osobitnú evidenciu ubytovaných, ktorí sú oslobodení od dane za ubytovanie s príslušnými dokladmi preukazujúcimi dôvod oslobodenia.

Do položky „Referenčné číslo ubytovacieho zariadenia“ (nepovinné) v samotnom elektronickom formulári je potrebné vložiť hodnotu „Evidenčné číslo daňovníka“ určené správcom dane (obec / mesto) z daňového informačného systému.
Do položky “Variabilný symbol“ (povinné) je potrebné vložiť hodnotu na identifikáciu daňovníka, zariadenia a obdobia za ktoré sa daň platí. Metodiku generovania hodnoty VS určí správca dane (alebo pridelí konštantnú hodnotu). To isté platí aj pre „Špecifický symbol“.
Číslo účtu IBAN na ktorý sa má daň za ubytovanie uhradiť zverejní správca dane (obec, mesto).

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu podávania prehľadov (mesačne/kvartálne/ročne) k dani za ubytovanie

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie. Klient si splní svoju oznamovaciu povinnosť.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno


Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 05.02.2020