eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje

Popis služby: Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje (t. j. za čo sa daň platí) sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Základom dane za nevýherné hracie prístroje je počet nevýherných hracích prístrojov. Ročná sadzba dane za nevýherný hrací prístroj je určená v príslušnom VZN mesta/obce.

Komu je služba určená: Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju povinnosť podať daňové priznanie.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017