eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Popis služby: Pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje samospráva o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi musí poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. Dávka sa vypláca v rámci finančných možností obce.

Jednorazovú  dávku  v  hmotnej  núdzi  možno  poskytnúť občanovi  v  hmotnej  núdzi  a  fyzickým osobám,  ktoré  sa  s občanom  v  hmotnej  núdzi  spoločne  posudzujú,  ktorým  sa vypláca  dávka  a  príspevky najmä  na  úhradu  mimoriadnych výdavkov  na  nevyhnutné  ošatenie,  základné  vybavenie domácnosti, zakúpenie  školských  potrieb  pre  nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku je: obyvateľ v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky podľa osobitného predpisu

  • Spolu so žiadosťou o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je oprávnená osoba povinná priložiť k písomnej žiadosti všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba sa nachádza v hmotnej núdzi (Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, Rozhodnutie o poskytnutí dávok v hmotnej núdzi, ktoré vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, referát sociálnych služieb úradu samosprávy vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.
  • V prípade, ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v lehote 14 kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť o túto dávku bude zamietnutá, čím nieje možné opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o poskytnutie tejto finančnej dávky.
  • Jednorazová finančná dávka môže byť poskytnutá oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.

Na konanie o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Výška jednorázovej dávky v hmotnej núdzi je určená nasledovne:

  • oprávnenej osobe možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume definovaných vo VZN jednotlivých mestských častí
  • rodinám s deťmi posudzovaným ako rodiny v hmotnej núdzi možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume definovaných vo VZN jednotlivých mestských častí
  • v prípade hodného osobitného zreteľa rozhoduje o mimoriadnej jednorazovej dávke v hmotnej núdzi oprávnenej osobe v sume definovaných vo VZN jednotlivých mestských častí

Podmienkou na priznanie jednorázovej finančnej dávky v hmotnej núdzi je uplatnenie si všetkých zákonných nárokov zo strany oprávnenej osoby, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a výšku príjmu spoločne posudzovaných osôb.
V prípade súbehu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  a finančného príspevku v čase náhlej núdze môže mestská časť poskytnúť iba jeden z uvedených finančných príspevkov, a to v súlade s rozpočtom mestskej časti a príslušnou rozpočtovou položkou.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa vypláca bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo účtu alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti cez pokladňu Miestneho úradu.
Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie priamo v pokladni Miestneho úradu alebo poštovou poukážkou alebo zaslať priamo na číslo účtu žiadateľa, v kalendárnom mesiaci november a december však najneskôr do 20.decembra daného kalendárneho roku.
Pri neprevzatí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zaniká nárok na jej vyplatenie pre daný kalendárny rok, ako aj možnosť opakovane požiadať o túto jednorázovú dávku v hmotnej núdzi druhýkrát v tom istom kalendárnom roku.

Komu je služba určená: Občan
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania finančného príspevku na sociálnu oblasť (jednorázová dávka v hmotnej núdzi).
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu oblasť.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017