eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Registrovanie psa

Popis služby: Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov, ktorú vedie mestská časť. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia vyššie uvedenej lehoty v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Miestna časť vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (obsahuje evidenčné číslo psa, názov mestskej časti, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom). Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Táto služba zahŕňa aj odhlásenie psa z evidencie.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu prihlasovania (registrácie) psa do evidencie psov v meste/obci.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju prihlasovaciu povinnosť.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017