eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Popis služby: Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe:

  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti II. a viac)
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Rozsah úkonov opatrovateľskej služby určuje obec/mesto v hodinách na základe sociálnej posudkovej činnosti

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby, v stupni odkázanosti II. a viac, čo znamená:

  • sebaobsluha, napríklad: hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi
  • starostlivosti o domácnosť, napríklad: nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka
  • základné sociálne aktivity, napríklad: prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov

Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci poskytovanej osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje pobytová služba a ktorej sa už poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie. Ďalej sa opatrovateľská služba nemôže poskytnúť fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a ochorenia prenosnou chorobou.

Komu je služba určená: Občan
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania opatrovateľskej služby občanovi mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017