eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Obec vypracúva komunitný plán. Komunitný plán ako prostriedok a predpoklad komunitného plánovania podporuje rozvoj partnerstiev so zúčastnenými subjektmi a obyvateľmi obce.

Komunitný plán je výsledkom vyjednávania medzi všetkými účastníkmi procesu komunitného plánovania. Je naplňovaný v rámci širokého partnerstva v komunite, zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám.

Komunitný plán stanoví ciele a priority rozvoja sociálnych sluţieb. Mapuje všetky verejné, súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k naplneniu vytýčených cieľov. Komunitný plán obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupov a priebeţného informovania verejnosti. 


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017