eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Povoľovanie ohňostrojných prác

Popis služby: Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ale ohňostrojné práce nemožno vykonať bez súhlasu mesta/obce. Preto ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Tento proces podporuje proces mesta iniciovaný žiadosťou o súhlas na vykonanie ohňostrojných prác.   

Doklady k žiadosti:

  • Meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo a dátum vydania a orgán, ktorý preukaz vydal)
  • Miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladanú dobu trvania a ich rozsah,
  • Stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení,
  • Súhlas majiteľa, alebo správcu pozemku,
  • Doklad o oznámení konania ohňostroja obvodnému banskému úradu.

Vykonanie ohňostrojných prác, pri ktorých sa použijú pyrotechnické výrobky triedy:

  • I, II a III je potrebný písomný súhlas obce a na použitie pyrotechnických výrobkov triedy
  • IV je potrebné povolenie obvodného banského úradu.


Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre udelenie súhlasu na vykonanie ohňostrojných prác.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho procesu.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017