eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Popis služby:
Samospráva zabezpečuje zber využiteľných zložiek odpadu napr. sklo, papier, lepenka, kovový šrot, plasty a odpadu s obsahom škodlivín ako akumulátory, batérie, ortuťové žiarivky, drobnú chémiu, elektronické zariadenia. Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva materiálovým využitím vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a energetickým zhodnotením zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa nedajú materiálovo využiť. Tuhé zvyšky po spaľovaní t.j. škvára a prach z filtrov sa zneškodňujú skládkovaním.

PLASTY ŽLTÉ
Áno: PET fľaše od nápojov, plastové obaly od domácej chémie (tekuté pracie prostriedky, aviváž a pod.) obaly od jogurtov, smotany, fólie, viacvrstvové obaly od nápojov (TETRAPACK a iné), hliníkové plechovky od nápojov. Stlačte obaly, budete mať viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci!
Nie: Plastové obaly od oleja, sklo, železo, papier

Spôsob spracovania:
Plasty sa zvážajú do dotrieďovacieho závodu vo Vlčom hrdle, kde sa oddelia nečistoty a prímesi. Ďalej sa triedia na jednotlivé komodity - druhy. Takto vytriedené sa lisujú do balíkov a dodávajú odberateľovi na ďalšie spracovanie.

SKLO ZELENÉ
Áno: Fľaše od nápojov, oleja, poháre od zaváranín Poznámka: Odstrániť kovové uzávery a zvyšky po nich, nehádzať kamene a ani inak neznečisťovať.
Nie: Zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, autosklo, drôtené sklo, žiarivky, žiarovky, keramika (taniere, šálky, vázičky), obaly znečistené farbami, plasty, železo, okenné tabule

Spôsob spracovania:
Sklo sa dá recyklovať prakticky donekonečna. Z vyzbieraného skla sa oddelia nečistoty a prímesi. Potom sa odváža na spracovanie konečným odberateľom.

PAPIER MODRÉ
Áno: Noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier Stlačte kartónové obaly, budete mať viac miestav nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci! Poznámka: Kancelársky papier bez samoprepisovacieho, kopírovacieho papiera.
Nie: Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy

Spôsob spracovania:
Vyzbieraný papier sa odváža do dotrieďovacieho závodu vo Vlčom hrdle, kde sa z neho vytriedia jednotlivé komodity (lepenka, časopisy, noviny). Tieto sa lisujú do balíkov a odvážajú do papierní na ďalšie spracovanie.

ČIERNE
Áno: Domový odpad, ktorý sa nerecykluje
Nie: PET fľaše a obaly zo škatuľových nápojov (TETRAPAK), papier, plasty,sklo, v žiadnom prípade nie nebezpečný odpad, autobatérie, chemikálie, drobný stavebný odpad, plechovky od nápojov, biologicky rozložiteľný odpad zo zelene....

Spôsob spracovania:
Spaľovanie, prípadne vo výnimočnom prípade skládkovanie na riadenej skládke.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie procesu prideľovania zberných nádob pre odpad a separovaný zber.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017