eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Popis služby: Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu na príslušný rok s výhľadom na 3 roky mesta a obce začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta vyjadriť k návrhu rozpočtu, uplatniť pripomienky. Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť v písomnej forme. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nemusí prihliadať.
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pripomienkovania návrhu rozpočtu mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí pripomienku občana alebo podnikateľa k návrhu rozpočtu mesta/obce.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017