eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Mesto a obec spravuje a udržuje miestne komunikácie I. až IV. triedy. Povoľuje ich uzávierky. Schvaľuje ich dočasné uzatvárania a obmedzenia. Informuje o aktuálnych a pripravovaných uzávierkach miestnych komunikácií. Je cestným správnym orgánom. 

Žiadosti na uzávierku miestnych komunikácií sú delene podľa účelu:

  • Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie I. až IV. triedy na susedné nehnuteľnosti 
  • Pripojenie pozemnej komunikácie na miestnu komunikáciu I. až IV. triedy
  • Usporiadanie siete miestnych komunikácií I. až IV. triedy
  • Uzávierka, obchádzka, odklon pre miestnu komunikáciu I. až IV. triedy

Žiadosti sú vybavované a publikované v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Ak si uzávierka miestnych komunikácií vyžiada zmenu organizácie dopravy žiadosť je posúdená v dopravnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení v so súhlasom s príslušným  dopravným inšpektorátom. Hlavné mesto po posúdení konkrétnej žiadostí nemusí príslušné povolenie vydať.

Z dôvodu zabránenia nadmerného a opakujúceho sa rozkopávania verejných priestranstiev, je potrebné realizáciu plánovaných rozkopávok najmä pri opravách, rekonštrukciách a výstavbe nových vedení inžinierských sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na plánované a pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, úpravy plôch zelene a pod.


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017