eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt

Popis služby: Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická  osoba,  povoliť  úľavu  alebo  odpustiť  daňový nedoplatok  ak  by  jeho  vymáhaním  bola  vážne  ohrozená výživa  daňového  dlžníka  alebo  osôb  odkázaných  na  jeho výživu. Pri vzniku povinnosti za daň má daňovník možnosť o požiadanie zníženia v definovaných prípadoch. V prípade zastupovania je potrebná písomná plná moc na zastupovanie,  plná moc nemusí byť úradne overená. K podaniu sa poväčšine prikladajú kópie dokladov o zmene daňovej povinnosti – kúpa, predaj prístroja a podobne.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu žiadostí o poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017