eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o voľbách a referendách

Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb v Slovenskej republike upravuje najmä zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (tzv. volebný kódex), ktorý sa týka týchto volieb (vrátane referend a ďalších hlasovaní):
- voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (tzv. parlamentné voľby),
- voľby do Európskeho parlamentu,
- voľby prezidenta Slovenskej republiky,
- ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
- voľby do orgánov územnej samosprávy, a to jednak orgánov vyšších územných celkov (tzv. regionálne voľby), jednak do orgánov samosprávy obcí (tzv. komunálne voľby),
- referendum vyhlásené podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky (tzv. celoštátne referendum).

Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a zároveň splní ďalšie podmienky účasti určené pre konkrétny druh volieb (napr. v parlamentných voľbách môže voliť len občan Slovenskej republiky, zatiaľ čo v komunálnych voľbách môže voliť aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v príslušnej obci).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Podrobnejšie informácie o vyhlásených voľbách a referendách, najmä čo sa týka zriaďovania okrskových volebných komisií, volebných okrskov, ako aj schválených všeobecne záväzných nariadení sú uvedené na osobitnej stránke mesta resp. obce.


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017